taoCMS是基于php+sqlite/mysql的国内最小(100Kb左右)的功能完善的CMS管理系统

PHP合并数组+与array_merge的区别分析

2011-09-22

PHP中两个数组合并可以使用+或者array_merge,但之间还是有区别的,而且这些区别如果了解不清楚项目中会要命的!

主要区别是两个或者多个数组中如果出现相同键名,键名分为字符串或者数字,需要注意

1)键名为数字时,array_merge()不会覆盖掉原来的值,但+合并数组则会把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉(不是覆盖)

2)键名为字符时,+仍然把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉,但array_merge()此时会覆盖掉前面相同键名的值

 

需要注意的是数组键形式 '数字' 等价于 数字

例如:

$a = array('a','b');
$b = array('c', 'd');
$c = $a + $b;
var_dump($a);
var_dump(array_merge($a, $b));

$a = array(0 => 'a', 1 => 'b');
$b = array(0 => 'c', 1 => 'b');
$c = $a + $b;
var_dump($c);
var_dump(array_merge($a, $b));

$a = array('a', 'b');
$b = array('0' => 'c', 1 => 'b');
$c = $a + $b;
var_dump($c);
var_dump(array_merge($a, $b));

$a = array(0 => 'a', 1 => 'b');
$b = array('0' => 'c', '1' => 'b');
$c = $a + $b;
var_dump($c);
var_dump(array_merge($a, $b));
结果:
array
0 => string 'a' (length=1)
1 => string 'b' (length=1)
2 => string 'c' (length=1)
3 => string 'd' (length=1)

array
0 => string 'a' (length=1)
1 => string 'b' (length=1)

array
0 => string 'a' (length=1)
1 => string 'b' (length=1)
2 => string 'c' (length=1)
3 => string 'b' (length=1)

array
0 => string 'a' (length=1)
1 => string 'b' (length=1)

array
0 => string 'a' (length=1)
1 => string 'b' (length=1)
2 => string 'c' (length=1)
3 => string 'b' (length=1)

array
0 => string 'a' (length=1)
1 => string 'b' (length=1)

array
0 => string 'a' (length=1)
1 => string 'b' (length=1)
2 => string 'c' (length=1)
3 => string 'b' (length=1)

类别:技术文章 | 阅读:105313 | 评论:0 | 标签:php 数组

想收藏或者和大家分享这篇好文章→

“PHP合并数组+与array_merge的区别分析”共有0条留言

发表评论

姓名:

邮箱:

网址:

验证码:

公告

taoCMS发布taoCMS2.5Beta5(最后更新14年05月25日),请大家速速升级,欢迎大家试用和提出您宝贵的意见建议。

捐助与联系

☟请使用新浪微博联系我☟

☟在github上follow我☟

标签云

友情链接